ناوگان هواپیمایی ماهان (تعداد هواپیماهای بوئینگ، ایرباس و..)

بوئینگ 747-300

 • تعداد: ۲

 • حداکثر وزن برخاست: ۳۶۲,۸۷۳ کیلوگرم

 • طول بال: ۵۹/۶ متر

 • طول: ۷۰/۶ متر

 • ارتفاع: ۱۹/۳ متر

 • حداکثر برد: ۹,۸۰۰ کیلومتر

 • ظرفیت مسافر: ۴۴۲

***

ایرباس A340-600

 • تعداد: ۷

 • حداکثر وزن برخاست: ۳۶۸,۰۰۰ کیلوگرم

 • طول بال: ۶۳/۴ متر

 • طول: ۷۵/۳ متر

 • ارتفاع: ۱۷/۲ متر

 • حداکثر برد: ۱۴,۶۰۰ کیلومتر

 • ظرفیت مسافر: ۳۰۸

***


ایرباس A340-300

 • تعداد: ۴

 • حداکثر وزن برخاست: ۲۵۷,۰۰۰ کیلوگرم

 • طول بال: ۶۰/۳ متر

 • طول: ۶۳/۶۹ متر

 • ارتفاع: ۱۶/۹۱ متر

 • حداکثر برد: ۱۳,۶۰۰ کیلومتر

 • ظرفیت مسافر: ۲۲۱

***

ایرباس A300-600

 • تعداد: ۱۴

 • حداکثر وزن برخاست: ۱۷۱,۰۰۰ کیلوگرم

 • طول بال: ۴۴/۸ متر

 • طول: ۵۴ متر

 • ارتفاع: ۱۶/۵ متر

 • حداکثر برد: ۷,۵۰۰ کیلومتر

 • ظرفیت مسافر: ۲۵۶

***

ایرباس A300-B4/B2

 • تعداد: ۴

 • حداکثر وزن برخاست: ۱۳۷,۰۰۰ کیلوگرم / ۱۶۵,۰۰۰ کیلوگرم

 • طول بال: ۴۴/۸۴ متر

 • طول: ۵۴/۱۰ متر

 • ارتفاع: ۱۶/۵۴ متر

 • حداکثر برد: ۳,۴۳۰ کیلومتر / ۵,۲۷۰ کیلومتر

 • ظرفیت مسافر: ۲۵۴

***

ایرباس A310-300

 • تعداد: 10

 • حداکثر وزن برخاست: ۱۵۷,۰۰۰ کیلوگرم

 • طول بال: ۴۳/۹۰ متر

 • طول: ۴۶/۶۶ متر

 • ارتفاع: ۱۵/۸۰ متر

 • حداکثر برد: ۹,۶۰۰ کیلومتر

 • ظرفیت مسافر: ۲۰۲

***

BAE 146-300

 • تعداد: ۱۷

 • حداکثر وزن برخاست: ۴۴,۲۲۵ کیلوگرم

 • طول بال: ۲۶/۳۴ متر

 • طول: ۳۰/۹۹ متر

 • ارتفاع: ۸/۵۹ متر

 • حداکثر برد: ۲,۹۰۰ کیلومتر

 • ظرفیت مسافر: ۱۱۲

***

منبع: وبسایت شرکت هواپیمایی ماهان ایر